வண்ணங்கள்/இளஞ்சிவப்பு

வண்ணங்கள்
வண்ணமற்றவை
  இளஞ்சிவப்பு  
இளஞ்சிவப்பு நிற மலர்
இளஞ்சிவப்பு நிற மகிழுந்து
இளஞ்சிவப்பு நிற பலூன்
இளஞ்சிவப்பு நிற பறவை
இளஞ்சிவப்பு நிற மக்காச்சோளம்