வேதிப் பொறியியல் செயல்முறைகள் - ஓர் அறிமுகம்

பாகம் 1:அறிமுகம்தொகு

அறிமுகம் 

  • நூலின் நோக்கம்
  • நூலை நெறிப்படுத்துதல்

பாகம் 2:முன் தேவைகள்தொகு

அலகுகள் 

  • அலகுகளின் இசைவு
  • பொது இயற்பியல் பண்புகளின் அலகுகள்
  • எஸ்ஐ(கிகி-மீ-நொ)முறை

பாகம் 3:அடிப்படை நிறைச் சமநிலைதொகு

நிறைச் சமநிலை என்றால் என்ன? 

  • கரும்பெட்டி அணுகுமுறை
  • நிறை காப்புநிலை
  • பொது காப்புநிலை சமன்பாடு

பாகம் 4:பல்கூறு அமைப்புகளின் நிறைச் சமநிலைதொகு

மிக முக்கிய காட்டு: 

  • ஒவ்வொரு இனத்தின் நிறையையும் காக்க