வேதிப் பொறியியல் செயல்முறைகள் - ஓர் அறிமுகம்/நிறைச் சமநிலை என்றால் என்ன?

கரும்பெட்டி அணுகுமுறைதொகு