மலர்கள் என்பது செடி, மரம், கொடி ஆகிய தாவர வகையின் ஒரு உறுப்பாகும். மலரை பூ என்றும் நறுவீ என்றும் அழைப்பார்கள். இவை ஒவ்வொரு தாவரத்திலும் பல்வேறு வண்ணங்களில் இருக்கும். இவற்றில் ஒரு சில மலர்களில் தேன் இருக்கும். அந்தத் தேனைக் குடிக்க வண்டுகள் வரும்.சில மலர்கள் நாற்றம்(நறுமணம்) மிகுந்தவை. சில மலர்கள் இரவிலும் சில மலர்கள் பகல் பொழுதிலும் மலரும். இரவில் மலரும் மலர்கள் பெரும்பாலும் வெண்மை நிறம் உடையனவாகவும் மணம் மிகுந்தவையாகவும் இருக்கும். ஏனெனில் இரவில் வண்டுகளுக்கு தன் இருப்பிடத்தைக் காட்டவே அவை அவ்வாறு உள்ளன. கீழே பூக்களும் அவற்றின் தமிழ் பெயர்களும் உள்ளன.

ஒரு மலர்

உங்களுக்குத்தெரியுமா? தொகு

மலருக்கு ஏழுவகை பருவங்கள் (stage) உண்டு.

 1. அரும்பு
 2. மொட்டு
 3. முகை
 4. மலர்
 5. அலர்
 6. வீ
 7. செம்மல்

மலர்கள் தாவரங்களின் இனப்பெருக்க உறுப்பு ஆகும்

அ' வரிசை தொகு

 
அகில்

பிறபெயர்கள்:

""

 
அதிரல்

பிறபெயர்கள்:

அதிரல்

 
அரளி

பிறபெயர்கள்:

அரளி

 
அரளி வகைப்பூ

பிறபெயர்கள்:

அரளி


 
அனிச்ச மலர்

பிறபெயர்கள்:

""

 
அனிச்சம்

பிறபெயர்கள்:

அனிச்சம்

 
ஆரம்

பிறபெயர்கள்:

சந்தனமரப்பூ

 
ஆவிரம்

பிறபெயர்கள்:

ஆவாரம்பூ


 
அல்லி

பிறபெயர்கள்:

அல்லி

[[File: |150px|link=மலர்கள்/]]
[[மலர்கள்/|]]

பிறபெயர்கள்:

[[File: |150px|link=மலர்கள்/]]
[[மலர்கள்/|]]

பிறபெயர்கள்:

[[File: |150px|link=மலர்கள்/]]
[[மலர்கள்/|]]

பிறபெயர்கள்:


'இ' ,'ஈ' வரிசை தொகு

 
இருவாட்சி

பிறபெயர்கள்:
 • இருவாட்சி
 • நள்ளிருணாறி

 
ஈங்கை

பிறபெயர்கள்:

""

 
[[மலர்கள்/{{{common 3}}}|{{{common 3}}}]]

பிறபெயர்கள்:

{{{பிறபெயர்கள் 3}}}

 
[[மலர்கள்/{{{common 4}}}|{{{common 4}}}]]

பிறபெயர்கள்:

{{{பிறபெயர்கள் 4}}}


' உ','ஊ' வரிசை தொகு

 
ஊமத்தை

பிறபெயர்கள்:

""

 
ஊமத்தம் பூ

பிறபெயர்கள்:

""

 
ஊமத்தம் பூ

பிறபெயர்கள்:

""

 
[[மலர்கள்/{{{common 4}}}|{{{common 4}}}]]

பிறபெயர்கள்:

{{{பிறபெயர்கள் 4}}}


எ' வரிசை தொகு

 
எருக்கம்பூ

பிறபெயர்கள்:

எருக்கம் பூ

 
எருவை

பிறபெயர்கள்:
 • கொறுக்கை
 • கொறுக்கச்சி

 
நாய்த்துளசி

பிறபெயர்கள்:
 • கஞ்சன்குல்லை

 
[[மலர்கள்/{{{common 4}}}|{{{common 4}}}]]

பிறபெயர்கள்:

{{{பிறபெயர்கள் 4}}}


== ==== # தலைப்பு

 1. தலைப்பு எழுத்துக்கள் ====
==

க' வரிசை தொகு

 
* கரந்தை

பிறபெயர்கள்:

{{{பிறபெயர்கள் 1}}}

 
கருங்குவளைக்கொடி

பிறபெயர்கள்:

""

 
சங்குப்பூ

பிறபெயர்கள்:

சங்குப்பூ

 
கல்யாண முருங்கை

பிறபெயர்கள்:

கொன்றை


கா' வரிசை தொகு

 
காகிதப்பூ

பிறபெயர்கள்:

""

 
காஞ்சிப்பூ

பிறபெயர்கள்:

""

 
காந்தள்

பிறபெயர்கள்:

""

 
காசாம்பூ

பிறபெயர்கள்:
 • காயா


கு' வரிசை தொகு

 
குடசம்

பிறபெயர்கள்:

""

 
குண்டு மல்லிகை

பிறபெயர்கள்:

""

 
குரவம்-குரா

பிறபெயர்கள்:

""

 
குருக்கத்தி

பிறபெயர்கள்:

""


 
குருந்தம்

பிறபெயர்கள்:

""

 
குவளை

பிறபெயர்கள்:

""

 
குவளை மலர்

பிறபெயர்கள்:

""

 
குளவி

பிறபெயர்கள்:
 • மலை மல்லிகை


 
குறிஞ்சி

பிறபெயர்கள்:
 • மலைக் குறிஞ்சி

 
குறுநறுங்கண்ணி

பிறபெயர்கள்:

""

 
கூவிளம்

பிறபெயர்கள்:

""

 
[[மலர்கள்/{{{common 4}}}|{{{common 4}}}]]

பிறபெயர்கள்:

{{{பிறபெயர்கள் 4}}}


கோ' வரிசை தொகு

 
கோங்கம்

பிறபெயர்கள்:

""

 
கோடல்

பிறபெயர்கள்:

""

 
[[மலர்கள்/{{{common 3}}}|{{{common 3}}}]]

பிறபெயர்கள்:

{{{பிறபெயர்கள் 3}}}

 
[[மலர்கள்/{{{common 4}}}|{{{common 4}}}]]

பிறபெயர்கள்:

{{{பிறபெயர்கள் 4}}}


ச' வரிசை தொகு

 
சப்போட்டா செடி

பிறபெயர்கள்:

""

 
சிந்துவிரம்

பிறபெயர்கள்:

""

 
சிவப்பு ரோஜா

பிறபெயர்கள்:

""

 
சிறுபூளைப்பூ

பிறபெயர்கள்:

""


சி'சூ' வரிசை தொகு

 
வேரல்

பிறபெயர்கள்:
 • சிறுமூங்கில் பூ

 
சுள்ளி

பிறபெயர்கள்:

""

 
சூரிய காந்தி

பிறபெயர்கள்:

""

 
சூரைப் பூ

பிறபெயர்கள்:

""


செ' வரிசை தொகு

 
செங்கருங்காலி

பிறபெயர்கள்:

""

 
செங்கொடுவேரி

பிறபெயர்கள்:

""

 
செம்பருத்தி

பிறபெயர்கள்:

""

 
செம்மல்

பிறபெயர்கள்:
 • சாதிப்பூ
 • பித்திகை


 
சிலந்தி

பிறபெயர்கள்:
 • செருந்தி

 
சங்குப்பூ

பிறபெயர்கள்:
 • செருவிளை
 • காக்கணம்-

 
செண்பகப் பூ

பிறபெயர்கள்:

""

 
செண்பகம்

பிறபெயர்கள்:

""


ஞ' வரிசை தொகு

 
[[மலர்கள்/{{{common 1}}}|{{{common 1}}}]]

பிறபெயர்கள்:

{{{பிறபெயர்கள் 1}}}

 
ஞாழல் பூ

பிறபெயர்கள்:

""

 
[[மலர்கள்/{{{common 3}}}|{{{common 3}}}]]

பிறபெயர்கள்:

{{{பிறபெயர்கள் 3}}}

 
[[மலர்கள்/{{{common 4}}}|{{{common 4}}}]]

பிறபெயர்கள்:

{{{பிறபெயர்கள் 4}}}


த' வரிசை தொகு

 
தாமரை மலர்

பிறபெயர்கள்:

""

 
தாமரை மொட்டு

பிறபெயர்கள்:
 • தாமரை

 
தாழம்பூ

பிறபெயர்கள்:

""

 
தளவம்

பிறபெயர்கள்:

""


 
திலகம்

பிறபெயர்கள்:

""

 
தில்லை

பிறபெயர்கள்:

""

 
தும்பை

பிறபெயர்கள்:

""

 
துழாய்

பிறபெயர்கள்:

துளசி பூ


 
தென்னம்பாளை

பிறபெயர்கள்:
 • தென்னை மரத்தின் பூ

 
வென்காந்தள்

பிறபெயர்கள்:
 • தோண்றி

 
தணக்கம்

பிறபெயர்கள்:
 • தணக்கு
 • நுணா என்ற கொடி வகை

படிமம்:Thaalam.jpg
தாழம்

பிறபெயர்கள்:

""


 
நாரத்தை

பிறபெயர்கள்:
 • நாரந்தம்
 • ஆரஞ்சு

 
நெய்தல்

பிறபெயர்கள்:

""

 
நந்தியாவட்டை

பிறபெயர்கள்:

நந்தியாவட்டை

 
நாகப்பூ

பிறபெயர்கள்:
 • சிறுநாகாப்பூ


ப' வரிசை தொகு

 
பறங்கிப்பூ

பிறபெயர்கள்:
 • மஞ்சள் பூசணி

 
பன்னீர்ப்பழம்

பிறபெயர்கள்:

""

 
பாங்கர்

பிறபெயர்கள்:

""

 
பாதிரிப்பூ

பிறபெயர்கள்:

""


 
பருத்தி

பிறபெயர்கள்:
 • பாரம்

 
பருத்திப்பூ

பிறபெயர்கள்:
 • பாரம்

 
பாரிஜாதம்

பிறபெயர்கள்:
 • பவளமல்லி

 
பாலை

பிறபெயர்கள்:
 • வெட்பாலை


 
பிடவம்

பிறபெயர்கள்:

""

 
பித்திகை

பிறபெயர்கள்:
 • செஞ்சாதிப்பூ
 • தவளம்

 
பீர்க்கம்பூ

பிறபெயர்கள்:
 • பீரம்

 
புன முருங்கை

பிறபெயர்கள்:

""


 
புளியம்பழம்

பிறபெயர்கள்:

""

 
புன்னாகம்

பிறபெயர்கள்:
 • குரங்கு மஞ்சணாறி

 
புன்னை

பிறபெயர்கள்:

""

 
போங்கம்

பிறபெயர்கள்:
 • மஞ்சாடி மர வகை


ம' வரிசை தொகு

 
மகிழம்பூ

பிறபெயர்கள்:
 • மணிச்சிகை
 • குன்றிமணி

 
குண்டுமணி

பிறபெயர்கள்:

""

 
மரவம்

பிறபெயர்கள்:

""

 
மருதம்

பிறபெயர்கள்:

""


 
மல்லிகைச் சரம்

பிறபெயர்கள்:

""

 
மல்லிகைப்பூ

பிறபெயர்கள்:

""

 
மாம்பூ

பிறபெயர்கள்:

""

 
முருங்கைக்காய்

பிறபெயர்கள்:

""


 
முல்லை

பிறபெயர்கள்:

""

 
முல்லை

பிறபெயர்கள்:

""

 
மூங்கில் பூ

பிறபெயர்கள்:

""

 
மூங்கில் பூப்பு

பிறபெயர்கள்:

""


வ' வரிசை தொகு

 
லில்லி

பிறபெயர்கள்:
 • தாமரை

 
வடவனம்

பிறபெயர்கள்:
 • அத்தி
 • ஆல்

 
சுரபுன்னை

பிறபெயர்கள்:
 • வழை
 • வழுவு

 
வள்ளி

பிறபெயர்கள்:
 • கொடிவகை பூ


 
வாகை

பிறபெயர்கள்:

""

 
வாடாமல்லி

பிறபெயர்கள்:

""

 
வாழைப்பூ

பிறபெயர்கள்:

""

 
வெட்சிப்பூ

பிறபெயர்கள்:

""


 
வெண்சாமந்திப்பூ

பிறபெயர்கள்:

""

 
வெண்தாமரை

பிறபெயர்கள்:

""

 
[[மலர்கள்/{{{common 3}}}|{{{common 3}}}]]

பிறபெயர்கள்:

{{{பிறபெயர்கள் 3}}}

 
வேங்கை

பிறபெயர்கள்:

""


 
வேங்கைப்பூ

பிறபெயர்கள்:

""

 
[[மலர்கள்/{{{common 2}}}|{{{common 2}}}]]

பிறபெயர்கள்:

{{{பிறபெயர்கள் 2}}}

 
[[மலர்கள்/{{{common 3}}}|{{{common 3}}}]]

பிறபெயர்கள்:

{{{பிறபெயர்கள் 3}}}

 
[[மலர்கள்/{{{common 4}}}|{{{common 4}}}]]

பிறபெயர்கள்:

{{{பிறபெயர்கள் 4}}}


"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=மலர்கள்&oldid=15937" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது