மலர்கள்/அரும்பு

அரும்பு இரு பிரிவாக உள்ளது 1 .கக்கவரும்பு 2. மு ைனயரும்பு அ ைவ வளர்ந்து இ ைலகள் ெமாட்டுக்கள் ேதான்றலாம்

"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=மலர்கள்/அரும்பு&oldid=15242" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது