யாவாக்கிறிட்டு/சுற்று

for-in தொகு

var தமிழின்_பண்புகள் = {
	தமிழ்1: "தொன்மை",
	தமிழ்2: "முன்மை",
	தமிழ்3: "எளிமை",
	தமிழ்4: "ஒண்மை",
	தமிழ்5: "இளமை"
};

for (var சாவி in தமிழின்_பண்புகள்) {
	var பெறுமதி = தமிழின்_பண்புகள்[key];
	alert(பெறுமதி);
}

for தொகு

var தமிழின்_பண்புகள்_அணி = new Array("வளமை", "தாய்மை", "தூய்மை", "செம்மை", "மும்மை");

for (i=0; i<தமிழின்_பண்புகள்_அணி.length; i++){
	alert (தமிழின்_பண்புகள்_அணி[i]);
}

while தொகு

var தமிழின்_பண்புகள்_அணி = new Array("வளமை", "தாய்மை", "தூய்மை", "செம்மை", "மும்மை");

var i = 0;
while (i < தமிழின்_பண்புகள்_அணி.length) {
	alert(தமிழின்_பண்புகள்_அணி[i]);
	i++;
}

do-while தொகு

break தொகு

ஒரு சுற்றில் இருந்து அல்லது switch இருந்து வெளியேறுவதற்கு break; என்ற கூற்றைப் பயன்படுத்த முடியும். வெளியேறிய பின்னர் நிரல் அதற்குப் பின்னர் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படும்.

continue தொகு

ஒரு குறிப்பிட்ட நிலமை ஏற்பட்டால் continue கூற்று அந்தச் சுற்றின் மிகுதிப் பகுதியை செயல்படுத்தாமல், அடுத்த மறுசெய்கைக்கு (iteration) போகும். எடுத்துக்காட்டாக பின்வரும் நிரல் 3 அறிப்பதைத் தவிர்க்கும்.

for (i=0;i<=10;i++){
 if (i==3) continue;
 x=x + "The number is " + i + "<br>";
}
"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=யாவாக்கிறிட்டு/சுற்று&oldid=12620" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது