சி ஷார்ப்/தரவுத்தள நிரலாக்கம் .நெட் 2005

 • தரவுத்தளம் என்றால் என்ன?
 • தொடர்புகள், தரவு மாற்றிகள் மற்றும் தரவுக்கணங்கள் (Connections, Data Adaptors and Datasets)
 • ADO.NET மற்றும் வேலை செய்யும் முறை (ADO.NET and working style)
 • அடிப்படை SQL கட்டளைகள் மற்றும் அதன் பயன்கள் (Basic SQL COmmands and its uses)
 1. SELECT கட்டளை
 2. WHERE தெரிவுக் கட்டளை
 3. BETWEEN தெரிவுக் கட்டளை
 4. IN தெரிவுக் கட்டளை
 5. LIKE தெரிவுக் கட்டளை
 6. DISTINCT தெரிவுக் கட்டளை
 7. ORDER BY தெரிவுக் கட்டளை
 8. AS தெரிவுக் கட்டளை
 9. GROUP BY தெரிவுக் கட்டளை
 10. HAVING தெரிவுக் கட்டளை
 11. DELETE தெரிவுக் கட்டளை
 12. UPDATE தெரிவுக் கட்டளை
 13. அட்டவணைகளை இணைத்தல் (Joining Tables)
 • தொகுப்புக் செயலாற்றிகள் (Aggregate Functions)
 1. SUM செயலாற்றி
 2. MAX செயலாற்றி
 3. MIN செயலாற்றி
 4. AVG செயலாற்றி
 5. COUNT செயலாற்றி
 6. CONVERT செயலாற்றி
 7. GETDATE செயலாற்றி
 8. DATEDIFF செயலாற்றி
 9. DATEPART செயலாற்றி
 10. SOUNDEX செயலாற்றி
 11. SUBSTRING செயலாற்றி
 12. LEFT RIGHT
 13. UPPER
 14. CHARINDEX
 15. RTRIM LTRIM
 16. LEN
 17. REPLICATE
 18. SPACE
 19. REPLACE
 20. STR
 21. CHAR
 22. ASCII
 • புதிய தரவுத் தொடர்பை உருவாக்கல் (Creating New Data Connection)
 • புதிய தரவுத் தளத்தை உருவாக்கல் (Creating New database)
 • புதிய அட்டவணையை உருவாக்கல் (Creating new Table)
 • அட்டவணையில் தரவைச் சேர்த்தல்
 • தரவை அட்டவணையில் இருந்து தெரிவு செய்தல்
 • ஒரு அட்டவணையை கைவிடுதல் (Dropping a table)
 • DataGridView அறிமுகம்
 • தரவு மாற்றிகளின் மற்றும் தரவுக்கணங்கள் மூலம் தரவைப் பெறுதல் (Accessing Data with Data Adaptors and datasets)
 1. DataAdapter பிரிவி (Class)
 2. DbDataAdapter பிரிவி (Class)
 3. DataSet பிரிவி (Class)
 4. OleDbConnection பிரிவி (Class)
 5. OleDbCommand பிரிவி (Class)
 6. OleDbDataAdapter பிரிவி (Class)
 7. SqlConnection பிரிவி (Class)
 8. SqlCommand பிரிவி (Class)
 9. SqlDataAdapter பிரிவி (Class)
 10. OleDbDataReader பிரிவி (Class)
 11. SqlDataReader பிரிவி (Class)
 12. DataTable பிரிவி (Class)
 13. DataColumn பிரிவி (Class)
 14. DataRow பிரிவி (Class)
 15. DataRelation பிரிவி (Class)
 • தரவு இணக்கம் (Data Binding)
 1. எளிய இணக்கம்
 2. கடின இணக்கம்