ஆய்வேடுகள்/எம்ஃபில் பட்ட ஆய்வேடுகள்

தமிழ் இலக்கியம் தொகு

  1. பில்கணீயமும் புரட்சிக்கவியும்- ஓர் ஒப்பாய்வு
  2. திருவாசக மொழிநடையும் கருத்துப் புலப்பாட்டுத் திறனும்