விசுவல் பேசிக்/ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட விருத்திச் சூழல்

ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட விருத்திச் சூழல்தொகு

விண்டோஸ் இயங்குதளத்தில் நிறுவிய பின்னர் Start -> All Programs (Programs) -> Microsoft Visual Basic 6.0 -> Microsoft Visual Basic 6.0 என்றவாறு ஆரம்பிக்கவும்.