வடிவங்கள் - மழலையர் பதிப்பு

சதுரம், செவ்வகம், வட்டம், முக்கோணம்,உருளை, கூம்பு போன்றவை வடிவங்களாகும்.