மருத்துவ வினா விடைகள்/காய்ச்சல்

காய்ச்சல் என்பது என்ன மாதிரியான ஒரு நோய் ?தொகு

காய்ச்சல் என்பது ஒரு நோயே அன்று. அஃது ஓர் அறிகுறி.