பாடம்:கணங்களும் சார்புகளும்

< கணிதம்

கணங்களும் சார்புகளும்
கணிதவியலின் ஒரு பகுதியான கணங்களும் சார்புகளும் இங்கு தொகுக்கப் படுகிறது. இதனை எண்ணியல் என்றும் கூறலாம்.