செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்/விளா

விளாம் பழம்
விளா மரம்