செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்/யூகலிப்டஸ்

Eucalyptus tree.jpg
Flower of an unidentified Eucalyptus tree 1.jpg