செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்/மாதுளை

உரித்த மாதுளம் பழத்தை படத்தில் காண்கிறீர்கள்.இவை முத்துக்களைப் போல் பிரகாசிப்பதால் இவறறுக்கு "மாதுளை முத்துக்கள்" என்று பெயர்.