செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்/மகிழம்

மணம் நிறைந்த பூக்களைத் தருகிறது.