செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்/பெர்ரி

பெர்ரிப் பழம்
பழக் குலை