செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்/பிளம் மரம்

பிளம் மரம்
பூத்துக் குலுங்கும் பிளம் மரம்-பின்லாந்து