செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்/பாக்கு மரம்

பாக்கு மரம்
Owoce Orzech arekowy.jpg
பாக்கு மரம்-பாண்டிச்சேரி ஆரோவில்