செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்/பலா

பலாப் பழம்
Jack fruit, the national fruit of Bangladesh.jpg
Jackfruit of Bangladesh2.jpg
வெட்டப் பட்ட பலாப் பழம்