செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்/பலா

பலாப் பழம்
வெட்டப் பட்ட பலாப் பழம்