செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்/நெல்லி

'சி' வைட்டமின் நிறைந்தது.

நெல்லி மரம்
நெல்லிக் காய்