செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்/தேக்கு

Tectona grandis, Cooktown 2010.jpg

Teakwood fruit.jpg