செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்/தென்னை

Coconut tree1.jpg