செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்/சீத்தா

சீத்தாப் பழம்
சீத்தாப் பழ மரம்
Owoce Jabłko cukrowe.jpg
Anona-custard-apple-inside2.jpg