செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்/சப்போட்டா மரம்

சப்போட்டா மரம்
சப்போட்டா பழம்