செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்/கொய்யா மரம்

கொய்யா மரம்
கொய்யாப் பூ
கொய்யாக் கனிகள்
கொய்யா இலைகள்
பச்சைக் கிளி