செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்/ஈச்சம்

Collecting Juice Of The Date-Tree.JPG