செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்/இரப்பர்

இந்த மரத்தின் பாலில் இருந்து இரப்பர் தயாரிக்கப் படுகிறது.

கேரளாவில் உள்ள இரப்பர் தோட்டம்
கேரளாவில் உள்ள இரப்பர் தோட்டம்