செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்/ஆப்பிள் மரம்

ஆப்பிள் பழம்
ஆப்பிள் பூக்கள்
நறுக்கிய ஆப்பிள்