செடிகள் கொடிகள் மரங்கள்/மரங்கள்/அசோக மரம்

அசோக மர இலை
அசோக மரப் பூக்கள்
அசோக வனத்தில் சீதை