சூரியக்குடும்பம்

கதிரவனும் அதைச் சுற்றியுள்ள கோள்களும் 'ஞாயிறுக்குடும்பம்' என அழைக்கப்படுகிறது.

கதிரவனையும் அதனைச் சுற்றியுள்ள கோள்களையும் ஞாயிறுகுடும்பம் என அழைக்கிறோம். தற்போது ஞாயிறு குடும்பத்தில் எட்டு கோள்கள் உள்ளன. இக்கோள்கள் கதிரவனை ஒரு நீள்வட்டப் பாதையில் சுற்றி வருகின்றன. ஞாயிறு குடும்பத்தின் எந்த ஒரு கோளுமே தானாக ஒளியைத் தராது.

ஞாயிறுவின் ஒளியையே அவை பிரதிபலிக்கின்றன.

ஞாயிறு குடும்பத்தில் உள்ள கோள்கள்தொகு

ஞாயிறு குடும்பத்தில் எட்டு பெரிய கோள்களும், புளூட்டோ உட்பட சில சிறிய கோள்களும் உள்ளன. கோள்களை கிரகங்கள் என்றும் கூறுவர். . இவை யாவும் கதிரவனை ஒரு மையமாக கொண்டு வெவ்வேறு நீள் வட்ட பாதைகளில் கதிரவனைச்சுற்றி வலம் வருகின்றது. ஞாயிற்கு அண்மையிலிருந்து இதன் ஒழுங்கு பின் வருமாறு.# அறிவன்(புதன்) # வெள்ளி (சுக்கிரன்) # பூமி # செவ்வாய் # வியாழன் # காரி(சனி) # யுரேனஸ் # நெப்டியூன் # புளூட்டோ(சிறிய கோள்) == ஞாயிறு == ஞாயிறு குடும்பத்தின் தலைவன் ஞாயிறு. இது ஒரு விண்மீன். கதிரவன் தானாகவே ஒளிரக்கூடியது இது ஞாயிறு குடும்பத்தின் மையப்பகுதியில் உள்ளது. ஞாயிறு குடும்பத்தின் கோள்கள் அனைத்தும் சூரியனைச் சுற்றும்.பூமியில் நாம் பெறும் [வெப்பம்] மற்றும் ஒளிக்கு காரணம் சூரியன் தான். சூரியன் தானாகவே ஒளிரக்கூடியது இது ஞாயிறு குடும்பத்தின் மையப்பகுதியில் உள்ளது .ஞாயிறு குடும்பத்தின் கோள்கள் எல்லாம் சூரியனைச் சுற்றியே வருகின்றன.பூமியின் நாம் பெறும் வெப்பம் மற்றும் ஒளிக்குக் காரணம் சூரியன் தான். கதிரவன் பூமியில் இருந்து 15 கோடி கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது. இது மிகப்பெரிய வெப்பப் பந்து. கதிரவனின் ஈர்ப்பு விசையால் தான் மற்ற கோள்கள் எல்லாம் ஒழுங்கான ஓர் அமைப்பில் சுற்றிவருகிறது.

புதன்தொகு

சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ள கோள் [புதன்]] உள்ளது. சூரியக் குடும்பத்தின் முதல் கோள். இது சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ளதால் 88 நாட்களில் சூரியனை ஒரு முறை சுற்றி வருகிறது.சூரியனிடமிருந்து 5.79 கோடி கி. மீ. தொலைவில் உள்ளது.இது மேற்கில் இருந்து கிழக்காகத் தன்னைத்தானே சுற்றுகிறது. இதற்கு துணைக் கோள்கள் இல்லை.

வெள்ளிதொகு

சூரியனைச் சுற்றி வரும் இரண்டாம் கோள் வெள்ளி ஆகிறது.

இதுவானில் விடியற்காலையில் தெரியும். இக்கோள் சூரியனை 225 நாள்களில் சுற்றி வருகிறது. சூரியனிடமிருந்து 10.82 கோடி கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது. கிழக்கில் இருந்து மேற்காக தன்னைத்தானே சுற்றுகிறது. இதற்குத் துணைக் கோள்கள் இல்லை. == பூமி == சூரியக் குடும்பத்தில் மூன்றாவது கோள் பூமியாகும். == பூமி == சூரியக் குடும்பத்தில் மூன்றாவது கோள் பூமியாகும். உயிரினங்கள் வாழும் கோள் பூமி ஒன்றுதான். இது திடமான கோள் ஆகும். பூமியைச் சுற்றி காற்று மண்டலம் உள்ளது, அதில் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்குத் தேவையான உயிர்காற்று (ஆக்ஸிஜன்) உள்ளது. அதனால் புவியில் மனிதர்கள் மற்றும் பல உயிரினங்கள் வாழ முடிகிறது. எனவே புவியில் மனிதர்கள் மற்றும் பல உயிரினங்கள் வாழ முடிகிறது. பூமி மேற்கு இருந்து கிழக்கு நோக்கிச் சூரியனைச் சுற்றி வருகிறது. சூரியனிடமிருந்து 15 கோடி கி.மீ தொலைவில் உள்ளது. சூரியனை ஒரு முறைச் சுற்றி வர 365.25 நாள்கள் எடுத்துக்கொள்கிறார்.இதுவே ஓர் ஆண்டு ஆகும். பூமிக்கு ஒரு துணை கோள் உண்டு. அதன் பெயர் சந்திரன் ஆகும். == செவ்வாய் == செவ்வாய் சூரியக் குடும்பத்தின் நான்காவது கோள் ஆகும். == செவ்வாய்== செவ்வாய் சூரியக் குடும்பத்தின் நான்காவது கோள் ஆகும். சிவப்பு நிறமுள்ள கோள் எனவே செவ்வாய் பெயரை பெற்றுள்ளது.இக்கோயில் சூரியனை சுற்றி 687 நாட்கள் ஆகிறது. ‎சிவப்பு நிறமுடைய கோள் எனவே செவ்வாய் எனப் பெயர் பெற்றது.இக்கோள் சூரியனைச் சுற்றி வர 687 நாள்கள் ஆகிறது. சூரியனிடமிருந்து 22.79 கோடி கி.மீ. சூரியனிடமிருந்து 22.79 கோடி கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது.இது திடக் கோள் ஆகும். தொலைவில் உள்ளது.இது திடக் கோள் ஆகும். இது மேற்கு இருந்து கிழக்கேத் தன்னைத்தானே சுற்றுகிறது. இது மேற்கில் இருந்து கிழக்காகத் தன்னைத்தானே சுற்றுகிறது. செவ்வாய் 2 துணைகோள்களைப் பெற்றிருக்கிறது. செவ்வாய் 2 துணைகோள்களைப் பெற்றிருக்கிறது. இதில் மனித வாழ்வில் சூழல் இருக்கிறதுதா என்று அமெரிக்கா பல நாடுகளில் ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொண்டு வருகின்றன. இதில் மனிதன் வாழ்வதற்கான சூழல் இருக்கிறதா என அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பல நாடுகள் ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொண்டு வருகின்றன.

== வியாழன் ==
புதன்
புதன்
வியாழன் சூரியக் குடும்பத்தின் ஐந்தாவது கோள் ஆகும்.
== வியாழன் ==
புதன்
புதன்
‎ வியாழன் சூரியக் குடும்பத்தின் ஐந்தாவது கோள் ஆகும்.

இது ஒரு வாயுக் கோள் ஆகிறது. இது ஒரு வாயுக் கோள் ஆகும். இது சூரியனை 11 ஆண்டுகள் 10 மாதங்கள் சுற்றி வருகிறது. இது சூரியனை 11ஆண்டுகள் 10 மாதங்களில் சுற்றி வருகிறது. சூரியனிடமிருந்து 77.83 கோடி கி.மீ. சூரியனிடமிருந்து 77.83 கோடி கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது.இக்கோள் மேற்கு இருந்து கிழக்கு நோக்கிச் சுழலும். தொலைவில் உள்ளது.இக்கோள் மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கிச் சுழலும். இது ஒரு பெரிய கோள் ஆகும். இது ஒரு பெரிய கோள் ஆகும். இக்கோலுக்கு வாயுக்களால் ஆனது வளையங்கள் உண்டு. இக்கோளுக்கு வாயுக்களால் ஆன வளையங்கள் உண்டு. வியாழனுக்கு 63 துணை கோள்கள் உள்ளன. வியாழனுக்கு 63 துணைக் கோள்கள் உள்ளன.

== சனி ==
புதன்
புதன்
சனி ஒரு வாயுக் கோள் உள்ளது.
== சனி ==
புதன்
புதன்
சனி ஒரு வாயுக் கோள் ஆகும்.

இது சூரியக் குடும்பத்தின் ஆறாவது கோள் மற்றும் இரண்டாவது பெரிய கோள் ஆகும். இது சூரியக் குடும்பத்தின் ஆறாவது கோள் மற்றும் இரண்டாவது பெரிய கோள் ஆகும். இந்த சுற்றி சுற்றி அழகான வளையங்களை இருக்கும். இதனைச் சுற்றி அழகான வளையங்கள் இருக்கும். நுண்ணியங்களும் தூசும் பணியும் கொண்ட தொகுதி தான் வளையம் போலத் தோற்றம் அளிக்கிறது. நுண்கற்களும் தூசும் பணியும் கொண்ட தொகுதி தான் வளையம் போலத் தோற்றம் அளிக்கிறது. சனிக் கோள் சூரியனை சுற்றி வர 29 ஆண்டுகள் 5 மாதங்கள் ஆகிறது. சனிக் கோள் சூரியனை சுற்றி வர 29 ஆண்டுகள் 5 மாதங்கள் ஆகிறது. இக்கோவில் சூரியனிடமிருந்து 142.7 கோடி கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது. இக்கோள் சூரியனிடமிருந்து 142.7 கோடி கி.மீ தொலைவில் உள்ளது. இது மேற்கு இருந்து கிழக்கு நோக்கி சுழன்று வருகிறது சனிக் கோளுக்கு 60 துணை கோள்கள் உள்ளன. இது மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கிச் சுழன்று வருகிறது சனிக் கோளுக்கு 60 துணைக் கோள்கள் உள்ளன. == யுரேனஸ் == யுரேனஸ் சூரியக் குடும்பத்தின் ஏழாம் கோள். == யுரேனஸ் == யுரேனஸ் சூரியக் குடும்பத்தின் ஏழாவது கோள். இது ஒரு வாயுக் கோள் ஆகும்.இது சூரியனைச் சுற்றி வர் 84 ஆண்டுகள் ஆகிறது. இது ஒரு வாயுக் கோள் ஆகும்.இது சூரியனைச் சுற்றி வர் 84 ஆண்டுகள் ஆகிறது. சூரியனிடமிருந்து 287.1 கோடி கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது. சூரியனிடமிருந்து 287.1 கோடி கி.மீ தொலைவில் உள்ளது. இது கிழக்கில் இருந்து மேற்கு நோக்கித் தானே சுற்றுகிறது.இக்கோளுக்கும் வாயுக்களால் ஆன வளையங்கள் உண்டுஇதற்க துணை கோள்கள் 27 உள்ளன. இது கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கித் தன்னை தானே சுற்றுகிறது .இக்கோளுக்கும் வாயுக்களால் ஆன வளையங்கள் உண்டு.இத்ற்கு துணைக் கோள்கள் 27 உள்ளன. == நெப்டியூன் == நேபியூன் சூரியக் குடும்பத்தின் எட்டாவது கோள் ஆகும். == நெப்டியூன் == நெப்டியூன் சூரியக் குடும்பத்தின் எட்டாவது கோள் ஆகும். இது ஒரு வாயுகோள் இது சூரியனைச் சுற்றி இருக்கும் 164 ஆண்டு 9 மாதங்கள் ஆகிறது. இது ஒரு வாயுக்கோள் ஆகும் இது சூரியனைச் சுற்றிவர 164ஆண்டு 9 மாதங்கள் ஆகிறது. இக்கோள் சூரியனிடமிருந்து 449. 7 கோடி கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது. இக்கோள் சூரியனிடமிருந்து 449. 7 கோடி கி.மீ தொலைவில் உள்ளது. இக்கோலைச் சுற்றி வாயு வளையங்கள் உண்டு. இக்கோளைச் சுற்றி வாயு வளையங்கள் உண்டு. இது தன்னைத்தானே மேற்கு இருந்து கிழக்காகச் சுற்றிவருகிறது. இது தன்னைத்தானே மேற்கிலிருந்து கிழக்காகச் சுற்றிவருகிறது. நெப்டியூனுக்கு 13 துணை கோள்கள் உள்ளன. நெப்டியூனுக்கு 13 துணைக் கோள்கள் உள்ளன. == குறுங்கோக்கள் == புளூட்டோ. == குறுங்கோள்கள் == புளூட்டோ. செரஸ், ஏரிஸ், மேக்மேக், ஹவ்மெயே 2006 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இருந்து குறுங்கோள்கள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. செரஸ்,ஏரிஸ், மேக்மேக், ஹவ்மீயெ என்பவை 2006 ஆம் ஆண்டிலிருந்து குறுங்கோள்கள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இவை அளவில் மிகச் சிறியவை. இவை அளவில் மிகச் சிறியவை. இவைகளும் சூரியனைச் சுற்றி வருகின்றன. செவ்வாய் கோயிலும் வியாழன் கோயிலுக்கும் இடையே லட்சக்கணக்கான குறுங்கோக்கள் (ஆஸ்டிராயிட் பட்டைகள்) உள்ளன. இவையும் சூரியனைச் சுற்றி வருகின்றன.செவ்வாய் கோளுக்கும் வியாழன் கோளுக்கும் இடையே இலட்சக்கணக்கான குறுங்கோள்கள் (ஆஸ்டிராயிட் பட்டைகள்) உள்ளன. சிறுசிறு கற்கள், பெரும்பால்களுக்கு முதல் 300-400 கி. சிறுசிறு கற்கள், பெரும்பாறைகள் முதல் 300-400 கி. மீ விட்டிசை உடைய பெரிய வான்பொருள்கள் இந்த சங்தளங்கள் உள்ளது. மீ விட்டம் உடைய பெரும் வான்பொருள்கள் ஆகியவையே இந்தக் குறுங்கோள்கள் ஆகும். இந்திய [வானவியல்]] அறிஞர் வைணபாப்பு, அணுசக்தி த் துறையின் தந்தை [சாராபாய்]], கணித மேதை ராமானுஜம் உடையோரின் பெயரும் கூட குறுங்கோள்கள் உள்ளன. இந்திய வானவியல் அறிஞர் வைணுபாப்பு, அணுசக்தித் துறையின் தந்தை சாராபாய், கணித மேதை இராமானுஜம் ஆகியோரின் பெயரிலும் குறுங்கோள்கள் உள்ளன.

வார்ப்புரு:அனைத்து பாடங்களும்
"https://ta.wikibooks.org/w/index.php?title=சூரியக்குடும்பம்&oldid=17100" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது