வேதிப் பொறியியல் செயல்முறைகள் - ஓர் அறிமுகம் - Other languages