எழுத்துக்கள்/அ: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு