எப்படிச் செய்வது/இணையத்தில் கல்வி பெறுவது எப்படி?

இணையத்தில் கல்வி பெருவது எளிது .