ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/Z

Zenith-

Zero error - பூச்சிய வழு