ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/Y

yellow cartilage - மஞ்சள் கசியிழையம்