ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/X

X-ray - எக்ஸ் கதிர்