ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/V

Velocity- திசைவேகம்

Ventriloquism -

Viscous -

Viscosity - பிசுக்குமை

Volt- வோல்ற்று

Vocal Chord - குரல்நாண்