ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/U

urinary bladder - சிறுநீர்ப்பை