ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/Q

Quartz - பளிங்கு