ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/O

oviduct - சூலகக்கான்