ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/L

larynx - குரல்வளை

lift - மின்மாடம்

lunar - நிலவு

lung - சுவாசப்பை