ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/K

Kelvin - கெல்வின்

Kidney - சிறு நீரகம்

Kinetic Energy - இயக்க சக்தி