ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/I

instrument - கருவி