ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/H

hyaline cartilage - பளிங்குருக் கசியிழையம்