ஆங்கிலம் - தமிழ் அறிவியல் அகராதி/E

ear - காது

electron - மின்னணு

elevator - மின்மாடம்

epiglottis - குரல்வளை மூடி

epithelial tissue - மேலணி இழையம்

eye - கண்